top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő

Heureka Music Kft., (a továbbiakban: Heureka Music)

Székhely: 1204 Budapest, Knézits u. 54.
Postacím: 1204 Budapest, Knézits u. 54.
E-mail: p.lombos@heurekamusic.com

Telefon: +36 30 4767464
Honlap: www.heurekamusic.com

 

2. Az adatkezelés alapelvei

A Heureka Music minden munkatársa tudatában van annak, hogy mekkora felelősséget jelent a személyes adatok kezelése és védelme. Munkánkat úgy végezzük,

– hogy ilyen adatokat csak a szolgáltatásaink nyújtásához mindenképpen szükséges mértékben, módon és ideig kezeljünk,

– és hogy az adatok folyamatosan védelem alatt álljanak.

A személyes adatokat kizárólag az érintetteknek nyújtott tájékoztatás szerinti célok érdekében kezeljük. Bár az alábbi tájékoztatóban, mivel a jogszabály így írja elő, szerepel erre utalás, a valóságban más célokra, legyen az harmadik fél reklámja, kutatás, egyéb, a kezelt adatokat soha nem adjuk át senkinek (az egyetlen kivétel az, ha jogszabály alapján, hatóság számára kell adatot szolgáltatnunk).

Adatvédelmi tekintetben a „nagykorúság” a 16. életév betöltésével érkezik el, vagyis az ennél fiatalabbak személyes adatai felett a szülők rendelkeznek, az idősebbek pedig már saját maguk. A Heureka Music munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ezzel járó feladatok felelős megvalósítására, és a táborok résztvevőivel is az adatvédelmi tudatosságot, az információs önrendelkezés értékeit érvényesítő szemlélettel működnek együtt. Kérjük a szülőket, ők is legyenek figyelemmel minderre! Szükség esetén bármilyen információval, segítséggel rendelkezésükre állunk!

3. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

·         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR; ezen a linken elérhető a jogszabály szövege: link.

·         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.; ezen a linken elérhető a jogszabály szövege: link.

 

4. Az egyes adatkezelésekre vonatkozó információk

4.1. Tábori jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

4.1.1. A kezelt adatok köre

A jelentkező neve, beceneve, képmása, neme, születési dátuma és helye, édesanyja neve, TAJ-száma, anyanyelve, nyelvtudása, címe, telefonszáma, e-mail címe, esetleges egészségügyi tudnivalók. A szülők, illetve a további kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe.

A felsorolt adatok nem mindegyikét szükséges megadni a jelentkezési folyamat során (a részleteket l. magukon a jelentkezési lapokon). A megadható adatok pontos köre az adott szolgáltatás jellemzőinek függvényében eltérő lehet.

4.1.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a jelentkezés megvalósítása, a szerződés, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok elkészítése.

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett, illetve gondviselője hozzájárulása.

4.1.4. Az adatokhoz való hozzáférés

Az adatokhoz a Heureka Music egyes munkatársai férhetnek hozzá az igényelt szolgáltatások megvalósulása érdekében. Az esetlegesen megadott különleges személyes adatok kezelése, illetve a 16 éven aluliak adatainak kezelése az ennek megfelelő korlátozásokkal és gondossággal történik.

4.1.5. Adatfeldolgozás és adatattovábbítás

Harmadik fél kizárólag indokolt esetben vesz részt az adatok továbbításában vagy feldolgozásában. A Heureka Music részére megadott személyes adatokat partnereink a velük kötött megállapodás szerint kizárólag az ebben a tájékoztatóban rögzített céllal és módon, a Heureka Music utasításainak megfelelően, a biztonsági előírásokat betartva dolgozzák fel.

4.1.6. Az adatkezelés időtartama

A Heureka Music az adatokat az igényelt szolgáltatás megvalósulásához szükséges ideig, illetve a hozzájárulás lejártáig vagy visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás az érintett által a p.lombos@heurekamusic.com email címre küldött levélben bármikor visszavonható. Amennyiben a jelentkezést nem követi szerződéskötés, az adatokat töröljük.

 

5. Adatbiztonsági intézkedések

A Heureka Music munkatársai gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat teljes körűen védjék a jogosulatlan hozzáférés ellen.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

6.1.A tájékoztatáshoz való jog

Az érintettek – illetve törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Heureka Music

·         milyen személyes adataikat, milyen jogalapon,milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli,

·         illetve kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést

 

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik, hogy a Heureka Music helyesbítse egyes kezelt személyes adataikat (például a postai vagy elektronikus címet). A Heureka Music a kérésnek legfeljebb 30 napon belül eleget tesz,

6.3. A törléshez való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen kérhetik személyes adataik a törlését. Az igényt a Heureka Music csak akkor nem teljesíti, ha jogszabály vagy szerződéses kötelezettség teljesítése a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ha nincs ilyen kötelezettség, a Heureka Music az igényt legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

6.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek – vagy törvényes képviselőik – írásban, az 1. pontban szereplő postai vagy elektronikus levélcímen tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, ha a Heureka Music személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából továbbítana, felhasználna. A Heureka Music a tiltást legfeljebb 30 napon belül érvényesíti.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz- és jogérvényesítés lehetőségei

Jogellenesnek vélt adatkezelés vagy egyéb, az adatkezeléssel összefüggő probléma, kérdés esetén kérjük, hogy az érintett vegye fel a kapcsolatot a Heureka Music-kal az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén a gyors, hatékony, közös megegyezésen alapuló tárgyalásos rendezés, illetve a gyors, teljes tájékoztatás érdekében. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, vagy az érintett nem kívánja ezt a módot igénybe venni, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu.

– Polgári pert indíthat, melynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Hatályos: 2020. május 24-től visszavonásig.

bottom of page